Kastelholm

Området ingår i Landskapet Ålands fiskekortsområden var du kan idka fiske genom att lösa fiskekort.

Kortet gäller på samtliga områden som ingår i Ålands landskapsregerings fiskekortsområden.

Som besökare kan du välja mellan endagskort, tvådagarskort eller sjudagarskort. Kortet berättigar till fiske med handredskap (spinnspö, pilk och metspö). Trollingfiske är inte tillåtet.

REGELVERK:

Av Kastelholms fiskekortsområde utgör Tingön med kringliggande vatten ett naturreservat där följande regelverk gäller:

Fritidsfiske är förbjudet under tiden 15.4 - 15.6.

Inom området är det förbjudet att: tälta, göra upp eld, utom på anvisad plats, vid landstigning medföra okopplad hund, borttaga eller skada träd och växter, ta sand, grus, jord eller mineral eller på annat sätt skada markytan eller havsbotten, döda, fånga, ofreda djur, skada eller ta bon, ägg, ungar eller rom, kvarlämna, gräva ner eller sänka skräp eller annat avfall, utom på anvisad plats, varaktigt upplägga, förtöja, eller ankra farkost, färdas med snöskoter eller annat fordon över land, bedriva annan verksamhet som inverkar oförmånligt på områdets landskapsbild samt växt och djurliv. 

Inom övriga Kastelholms fiskekortsområde är fritidsfiske tillåtet hela året.

På Kastelholms fiskekortsområde gäller det allmänna regelverket om fiske som ingår i den åländska fiskerilagstiftningen.

Under tiden från och med den 15 april till och med den 15 juni är det förbjudet att idka spinnfiske eller annat fiske med drag frän stranden.

Det lagstadgade minimimåttet för de olika fiskarterna är: lax 60 cm, havsöring 50, gädda 55 cm, gös 37 cm, braxen 42 och sik 35 cm. Längden mäts från käkspetsen till yttersta ändan av stjärtfenan.

Gösen är genom ett landskapsstyrelsebeslut fredad för fångst under perioden 1.6 – 25.6.

Fisket skall inte bedrivas otillbörligt nära annans redskap eller annans bebodda strand, badplats eller brygga att det förorsakar olägenhet.

REKOMMENDATIONER:

Genom att visa hänsyn mot naturen och andra människor ökar den gemensamma trivseln och fisketuren får sitt rätta värde

Färdas varsamt i närheten av fågelkullar. Blir en fågelkull skingrad är ungarna hjälplöst byte för bl. a. trutar.

Kom ihåg att ta med dig dina sopor.

På många ställen finns det s.k. kummel och skjutskåror. En del av dessa har fortfarande en funktion och i övrigt utgör de minnesmärken från gånga tider och skall aktas.

ÖVERVAKNING:

Fisket i området övervakas av Landskapets Fastighetsverks personal, tillsyningspersoner och andra övervakande myndigheter. Vid förfrågan skall fiskekort uppvisas för dessa. Dessa har även rätt att avlägsna olovliga fångstredskap samt omhänderta olovligen erhåIIen fångst.

Pris

Dagkort:                    5 €
Tvådagarskort:       10 €
Veckokort:               20 €

Försäljning av fiskekort till Landskapets fiskekortsområden:
Fiskekort.fi
iFiske.ax

Landskapets allmänna fiskeregler

Områden som ingår i Landskapet Ålands fiskekortsområde:
Stora BåtskärSignilskärFlatö, Idskär (Geta)Kråkskär-PargrundKastelholmStora LökskärHerröNåtö-JungfruskärÖstra LångskärBoxöStyrsöSkålklubbLänsmansgrundBjörkörSvartnö-Kaja