Bokningsvillkor

Betalningsvillkor

Vid online-bokning är bokningen bindande för kunden när den av researrangören fastställda betalningen har erlagts vid den tidpunkt som researrangören bestämmer.

Vid bokning via Eckerö Linjens servicecenter är bokningen bindande när kundens betalning är genomförd enligt avtalad betalningstid. För bokningar som görs via Eckerö Linjen servicecenter tillkommer en skälig expeditionsavgift. Denna avgift behåller Eckerö Linjen vid eventuell avbokning.

Vid uppenbart felaktig prissättning har boendeleverantören och Eckerö Linjen rätt att korrigera till rätt pris, alternativt att upphäva köpet. Kunden informeras i så fall omgående om det ändrade priset.

Bokningsvillkor för paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst, t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla övernattning. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oberoende av om de säljs till privatpersoner eller företag.

Eckerö Linjen, som genom detta avtal sköter Visit Ålands onlinebokning, omfattas av paketreselagen och är därmed skyldig att som researrangör informera kunderna om boknings- och avbokningsregler, samt att kunden har rättighet att avboka sin paketresa när som helst.

Första delbetalningen (bokningsavgiften) av paketresans pris utgör 20 % och betalas vid bokningstillfället. Slutbetalningen skall betalas senast 40 dagar före avresa. Om bokningen görs 40 dagar eller närmare inpå avresa, skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället. Eckerö Linjen och leverantören förbehåller sig rätten att avboka beställningen vid utebliven betalning.

En skälig ändringsavgift tillkommer vid ändring av bokad resa. Ändringsavgiften debiteras inte om ändringen är en tilläggsbokning. Ändringar gjorda online är avgiftsfria.

Avbokningsvillkor

Avbokning sker i första hand via webben och i andra hand per telefon till Eckerö Linjen. Avbokningen anses äga rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbokning kommer Eckerö Linjen tillhanda. Avbokning som görs utanför öppettider anses vara gjord direkt då kontoret öppnar igen.

Som researrangör har Eckerö Linjen enligt lagen rätt att ta ut avbokningsavgifter.

Vid huvudavtalets undertecknande har parterna enats om att Eckerö Linjen ska följa finska konkurrens och konsumentverkets rekommendationer som är framtagna tillsammans med SMAL r.f. (Suomen matkatoimistoalan liitto). Eventuella ändringar kring avbokningsavgifterna får endast göras om båda parter är överens om det.

Avbokning av hotell och gästhem samt avbokning av paketresor bestående av resa och boende på hotell eller gästhem

Vid avbokning senare än kl. 15 dagen före ankomstdag skall kunden erlägga hela priset för den bokade produkten.

Avbokning av stuga

Vid avbokning senare än 29 dagar innan avresa får stuguthyraren mellan 20 % och 100 % av hyran (exklusive provision) enligt nedanstående villkor, förutsatt att stugan inte blir uthyrd till någon annan. I det fallet är det den nya bokningen som gäller.

● Vid avbokning 21–29 dagar innan ankomst betalar kunden 20 % av resans pris.

● Vid avbokning 8–20 dagar innan ankomst betalar kunden 50 % av resans pris.

● Vid avbokning 3–7 dagar innan ankomst betalar kunden 75 % av resans pris.

● Vid avbokning 2 dagar innan ankomst betalar kunden 95 % av resans pris, därefter görs ingen återbetalning.

Avbokning av speciella landarrangemang

Vid avbokning av aktiviteter som t.ex. starttider på golfbanorna gäller följande:

● 1–4 personer. Fri avbokning senast kl. 15.00 dagen innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.

● 5–20 personer. Fri avbokning 30 dagar innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.

Vid avbokning av biljetter på konserter eller andra föreställningar görs ingen återbetalning oberoende vid vilken tidpunkt avbokning sker.

Avbokning av paketresa

Kunden har rätt att avbeställa sin resa när som helst före resan påbörjats. Eckerö Linjen uppbär vid avbeställning en avbokningsavgift enligt följande:

● Vid avbokning 21–29 dagar innan ankomst betalar kunden 20 % av resans pris.

● Vid avbokning 8–20 dagar innan ankomst betalar kunden 50 % av resans pris.

● Vid avbokning 3–7 dagar innan ankomst betalar kunden 75 % av resans pris.

● Vid avbokning 2 dagar innan ankomst betalar kunden 95 % av resans pris, därefter görs ingen återbetalning.

Om resan har prissatts utgående från att en grupp bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbokar sin resa, har researrangören rätt att utöver de avbokningskostnader som nämns ovan också debitera de kostnader för underbeläggningen i inkvarteringen som avbokningen ger upphov till. Den som har avbokat sin resa och de medlemmar i gruppen som deltar i resan ansvarar solidariskt för att de extra kostnaderna betalas till researrangören. Researrangören och gruppen som deltar i resan kan i stället för det ovan nämnda tillsammans komma överens om ett mer ändamålsenligt inkvarteringsarrangemang för gruppen, och då betalar gruppen som deltar i resan de eventuella extra kostnaderna.

Kunden har inte rätt till återbetalning, om resan inte avbokas och kunden inte inom avtalad tid anländer till den avtalade avreseplatsen eller om kunden inte kan delta i resan för att kunden, av orsaker som kunden ansvarar för, saknar de handlingar som behövs för resan, till exempel giltigt pass, visum, identitetsbevis eller vaccinationsintyg.

Avbokning på grund av sjukdom

Avbokar kunden på grund av akut sjukdom som styrks med läkarintyg, olycksfall eller dödsfall som drabbat kunden själv eller make, maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken kunden sammanbor, återbetalas hela beloppet. Avbokningen skall ske före ankomstdagen. Vi rekommenderar alla våra kunder att ta en reseförsäkring för oförutsedda händelser.

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras så snart som möjligt, direkt till leverantören av resa/logi/aktivitet. Sker ej rättelse efter direkt anmärkning skall Eckerö Linjen Ab omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning ställs till Eckerö Linjen AB inom 21 dagar efter resan.

För smidig åtgärd och uppföljning ber vi att reklamationen lämnas in skriftligen, per e-post till [email protected] eller per post: Eckerö Linjen Ab, Torggatan 2, AX-22100 Mariehamn.

Force Majeure

På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Eckerö Linjen Ab upphäva köpeavtalet, varvid kunden genast skall underrättas och erlagda avgifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.

Tvister

Vid reklamation då överenskommelse inte kunnat nås med leverantören av resa/logi/aktivitet bär gästen möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Konsumenttvistenämnden i Finland, se www.kuluttajariita.fi/sv/

Allmänna bestämmelser vid bokning av stuga

Förmedlarens ansvar

Eckerö Linjen ansvarar för handläggningen av hyresavtalet mellan hyresgästen (läs kunden) och stugägaren, vilken ansvarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta. Eckerö Linjen åtar sig, att vid eventuell avtalstvist förmedla kontakt mellan parterna och svarar för handläggningen av ärendet. Eckerö Linjen kan inte ställas till svars för kontraktsbrott från stugägarens sida, och förbehåller sig då rätten att anvisa kunden en likvärdig stuga eller återbetala erlagd hyreslikvid. I avtalstvist där stugägaren är den part som brutit mot avtalet, står stugägaren för eventuella merkostnader i form av t.ex. alternativt boende för kunden. Därutöver skall ingen annan gottgörelse utgå till kunden.

Ändring av hyresobjekt

Eckerö Linjen kan på grund av händelse som ligger utanför Eckerö Linjens kontroll, med kundens godkännande ändra hyresobjektet till stuga av motsvarande värde och läge.

Hyrestiden

Hyrestiden är antecknad i kundens hyreshandlingar. Hyrestiden börjar i regel ankomstdagen kl. 15.00 och slutar avresedagen kl. 11.00, om ej andra tider anges i stugbeskrivningen. Vid tidig ankomst och/eller sen avresa skall stugan bokas och betalas från dagen före och/eller till dagen efter, om inte annan överenskommelse med stuguthyraren existerar.

Stugägarens ansvar

Stugägaren ansvarar för att uppgifterna om stugan är korrekta och att kunden får tillgång till stugan under den avtalade hyrestiden.

Stugägarens hävande av hyresavtalet

På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, krigshandlingar eller dylikt) kan stugägaren häva hyresavtalet, varvid kunden snarast skall underrättas. Häver stugägaren avtalet på grund av force majeure skall erlagda avgifter återbetalas utan avdrag.

Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till kunden. Ideella och indirekta skador ersätts ej. Stugägaren skall om möjligt erbjuda kunden en så likvärdig stuga som möjligt. För denna stuga skall kunden betala fullt pris.

Kundens (hyresgästens) ansvar

Antalet personer (barn medräknade) får ej överstiga angivet personantal för respektive logialternativ (finns specificerat på bokningsbekräftelsen, samt på webbsidan) utan anläggningens tillåtelse. Husdjur är ej tillåtna överallt.

Kunden förbinder sig att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som finns i stugan. Kunden förbinder sig att ersätta all eventuell skadegörelse på fastigheten och dess inventarier. Denna ersättning betalas direkt till stugvärden.

I vissa stugor går det att beställa slutstädning mot avgift. Om kunden inte har köpt slutstädning som tilläggstjänst ansvarar kunden för städning innan avresa. Ifall städningen inte är fullgjord, debiteras kunden en avgift som kan krävas även efter avresa.

Kundservice

Behöver du hjälp med din bokning eller har du några frågor?

Kontakta Eckerö Linjen på telefon +358 18 28070 eller mail:  [email protected] 08-16 lokal tid.


Min bokning

Support leverantörer:
telefon +358 18 28075

Läs mer