Värna om och upptäck naturen

Släta berghällar, vindpinade martallar och lummiga lövängar. Klimatet på Åland är milt på grund av det omgivande havet. I kombination med en bördig jordmån är artrikedomen stor i både floran och fågellivet.

Det åländska urbergets karakteristiskt röda granit syns nästan överallt i landskapet. Den röda graniten används till vägbeläggning och därför lyser både grusvägar och asfalterade vägar röda.

Landskapet på huvudön varierar mellan barrskog med ett stort inslag av lövträd; brukad jord med åkrar och beteshagar samt lövängar som Åland är speciellt känt för.

Blomsterprakt

På våren och försommaren exploderar lövängarna av blomsterprakt med blåsippor, vitsippor, svalört, nunneört, landskapsblomman gullviva och olika orkidéer. En löväng är som en mosaik av träd och öppna ängsgläntor.

Senare följer blommor i starka färger som midsommarblomster, rödblära, tjärblomster, smörblomma och humleblomster. Fina lövängar att njuta av är Tullarns Äng i Mariehamn, Höckböle i Geta och Ramsholmen i Jomala.

Skärgårdsnaturen

Herrön, Lemland

En annan naturtyp skapad av betande djur syns speciellt på skärgårdsöarna och i naturreservatet på Herrön i Lemland och Borgboda fornminnesområde i Saltvik. Där marken är torrare trivs enbuskar, blåklockor, kattfot, rödklöver och backnejlika.

I skärgården finns ofta en gles barrskog med vindpinade förkrympta martallar. Ju längre ut mot havet du kommer desto mindre växtlighet. Längst ut i havsbandet finns bara karga kobbar med vissa örtartade växter. Läs mer på naturum.ax.

Som på andra platser runt Östersjön bör du vara vaksam på fästingar.

På Åland finns sammanlagt 44 naturreservat varav ett är sälskyddsområde och övriga löv- och barrskogar; myrar och kärr samt fågelskär och grusöar. De ingår alla i Natura 2000 vilket är EU:s nätverk av skyddad natur i syfte att värna om naturtyper och arter.

Lövängar och hagar kräver dock skötsel med gamla metoder för att arterna ska leva kvar. Bland annat bedrivs slåtter och lövtäkt i flera reservat under sommaren.

Vandringsleder

På Åland finns cirka 30 olika naturstigar och vandringsleder med varierande naturslag, längd och svårighetsgrad att upptäcka till fots.

Bekanta dig med vandringslederna här.

Allemansrätten

Många av de små reservaten lämpar sig inte för besök och i första hand rekommenderas de större områdena Nåtö, Ramsholmen, Prästgårdsnäset och Herröns naturreservat som alla har parkeringsplats, informationstavlor och naturstigar. Skärgårdshemmanet Björkör besöker man med båt.

Naturreservaten är skyddade och allemansrätten delvis begränsad. På de flesta områdena är det inte tillåtet att tälta och plocka blommor. På vissa skär och öar där störningskänsliga fåglar häckar är det även landstigningsförbud under delar av året.

På Miljöbyråns hemsida hittar du aktuell information om naturvården och naturreservaten på Åland, bland annat reglerna för respektive reservat och en sammanställning av områden man inte får landstiga på.

Läs mer